Udskriv Egholt intranet
Egholt
Egholt er akkrediteret
 
 

Beboergruppen

 

Download en beskrivelse af beboergruppen på Egholt (pdf)


Eller du kan læse beskrivelsen herunder:


Egholts beboergrupper samt behandlingsmuligheden

Beboerne på Opholdsstedet Egholt er aldersmæssigt mellem 10 og 18 år. Alle beboere har psykiske vanskeligheder, som hører hjemme indenfor det psykiatriske arbejdsfelt d.v.s. de har psykiatriske diagnoser, altovervejende med problematikker indenfor psykose og/eller tidlige udviklingsforstyrrelser. Det gælder for alle beboere, at de er stærkt truet på deres personlige, følelsesmæssigt og sociale udvikling, og at de ikke længere har kunnet rummes hjemme.

Beboerne i Botilbud Egholt er aldersmæssigt mellem 15 og 60 år. Alle beboere har forud for indskrivningen været indlagt én eller flere gange på psykiatriske sengeafsnit, nogle i længere forløb. Størstedelen af beboerne har diagnoser indenfor spektrene: gennemgribende udviklingsforstyrrelser, skizofreni, affektive sindslidelser og/eller personlighedsforstyrrelser.

  • Vores målgruppe er præget af psykiske sygdomme, som påvirker deres liv i følgende grad:
  • De er i risiko for at blive udstødt og/eller marginaliseret i.f.t. bolig, uddannelse og arbejde.
  • De har brug for støtte til at indgå i sociale relationer og til at være i kontakt med omverdenen.
  • De har brug for en struktureret dagligdag samt tæt støtte til alt fra egen omsorg til aktiviteter ud af huset.
  • De kan have brug for støtte til at blive realitetskorrigeret.
  • De kan have let vakt paranoidt beredskab og være nærtagende og selvhenførende.
  • De kan, på trods af relevant medicinsk behandling, ind i mellem være åbent psykotiske.
  • De har ofte umodne forsvarsmekanismer og har brug for støtte til at rumme sig selv følelsesmæssigt.
     

For begge beboergrupper gælder, at der er stor risiko for, at deres vanskeligheder bliver kroniske og at deres livskvalitet bliver nedsat, såfremt de ikke kommer ind i en udviklingsproces. Ved manglende behandling er prognosen for målgrupperne dårlig og grupperne hører til de kategorier indenfor psykiatrien og socialpædagogikken, som behandlingsmæssigt vejer tungest. Erfaringsmæssigt kan prognosen ændres i positiv retning og der kan opnås acceptabel livskvalitet, såfremt det bliver muligt at hjælpe en beboer ind i en udviklingsproces, så muligheden for at kunne varetage livet fra egen bolig bedres.
 

Udviklingsprocessen kan genereres som langtidsbehandling ved hjælp af miljøterapi, individuelle samtaler med fast kontaktperson, evt. suppleret med et egentlig psykoterapeutisk forløb, sociale- og uddannelses-/beskæftigelsesmæssige tiltag samt psykofarmaka, hvor der er indikation og accept fra beboerens side til dette.

For at opnå tilstrækkelige trygge og troværdige rammer, så en udviklingsproces kan foregå, er det en forudsætning, at miljøet er præget af menneskelig varme, d.v.s. en åben, inkluderende, ikke dømmende atmosfære med lavt aggressionsniveau. Dette opnås bl.a. ved, at der er tilstrækkelige og lettilgængelige menneskelige ressourcer til at håndtere angst og frustrationer, inden situationen når at udvikle sig til voldsom acting-out adfærd, som evt. kræver kontakt til eller egentlig indlæggelse i hospitalsregi.
 

For at prognosen for beboerne på Egholt kan forventes at blive bedre, er det en forudsætning, at det personale, der skal varetage behandlingen, fagligt er klædt på til det. Det kræver, ud over en faglig ekspertise inden for et fagfelt, også personlige menneskelige ressourcer at arbejde som miljøterapeut.
 

Ingen af de autoriserede uddannelser, der findes i dag, er i sig selv kompetencegivende til at arbejde som miljøterapeut. Viden om og praksis i miljøterapi udvikles ved efteruddannelse i forskellig regi og supplerer således medarbejderens grunduddannelse. Miljøterapi er således en behandlingsform som er flerfaglig med fælles overbygning, som udformes konkret på et behandlingssted afhængig af stedets målgruppe, ressourcer og faglig anerkendt referenceramme og udviklingssyn.

Derudover skal de miljøterapeutiske grundprincipper selvfølgelig overholdes.
 

Egholt sikrer miljøterapeuterne kontinuerlig efteruddannelse i miljøterapi, tilpasset vores aktuelle målgruppe og dennes behandlingsbehov. Dette sker i Egholt Akademiets regi.
 

Vi tilbyder vores beboere et helhedstilbud. Når en beboer indskrives i Egholt Botilbud eller på Egholt Opholdssted, tilbydes han/hun samtidig et dagtilbud eller et undervisningstilbud i Egholt Dagtilbud, Egholt Skole eller Egholt STU. Alle tilbud er funderet i samme værdigrundlag, miljøterapeutiske behandlingsforståelse og udviklingssyn. Tilbuddene samarbejder om beboerens behandling.
 

Tilbuddet på Egholt er langtidsbehandling. I dag er beboergruppen på Egholt mere behand-lingskrævende end tidligere og de har alle vanskeligheder med at knytte sig. Det vil for nogle tage år, før der er opnået egentlig behandlingsalliance. Derudover er det vigtigt, at overgangen fra opholdssted/botilbud og til næste mål foregår i et tempo, så der er mulighed for at blive af-institutionialiseret. Behandlingen er først slut, når det, den enkelte beboer er blevet sluset ud til, fungerer.
 

Kilde: Inger B. Beck
psykiater

Egholt Organisatorisk ADK 20.13
Version 1
Februar 2014

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies