Udskriv Egholt intranet
Egholt
Egholt er akkrediteret
 
 

Ydelsesbeskrivelse Egholt Opholdssteder

Målgruppe

På Egholt opholdssteder bor børn og unge fra 6 -18 (23) år. Det er børn og unge med omfattende psykiske og udviklingsmæssige vanskeligheder, der har behov for at være anbragt uden for hjemmet gennem længere tid i overskuelige, relationelle og trygge rammer.

Egholt er en gammel, velfunderet, miljøterapeutisk organisation hvor børn og unge, der har brug for at blive mødt af mentaliserende og fagligt stærke voksne, kan bo og udvikle sig.

Vi arbejder med børn og unge med

  • Udviklingsforstyrrelser, adfærdsforstyrrelser, tilknytningsforstyrrelser, omsorgssvigt, seksuelle overgreb

  • Autismespektrumsforstyrrelser – Aspergers syndrom, gennemgribende udviklingsforstyrrelser

  • Opmærksomhedsforstyrrelser – ADHD

  • For de unge tillige med skizofreni, sindslidelser og psykoser


Vi arbejder ligeledes med børn og unge med en kombination af ovenstående ud-fordringer.

Tilbuddet henvender sig til børn der har brug for massiv støtte til socialisering og som derfor må forventes at være anbragt uden for hjemmet i længere tid, i overskuelige, relationelle og trygge rammer.

Målsætning

At tilvejebringe muligheden for at barnet/den ung kan arbejde med forandring og udvikling med henblik på at:

  • Blive støttet i en fortsat personlig udvikling, sideløbende med den naturlige udvikling fra barn til ung og pubertet

  • Træne og udvikle sin evne til refleksion over sig selv og sine omgivelser

  • Opøve og forbedre sin evne til at kunne indgå i og håndtere sunde relationer med andre mennesker

  • Opnå højst mulig grad af selvstændighed og indflydelse på egen livssituation

  • Blive hjulpet til at skabe sig et for sig meningsfyldt liv

Miljøterapi og pædagogik

For at kunne skabe den bedste udviklingsmulighed for barnet/den unge, er vores miljø bygget op omkring den psykodynamiske miljøterapeutiske ramme, hvor barnet/den unge mødes af jeg-støttende og mentaliserende voksne.

Den nænsomme omsorg i det trygge miljø, med dets gentagelser og rutiner, giver barnet/den unge mulighed for selv at udvikle tilsvarende kapaciteter og muligheden for at opbygge nye mentale repræsentationer af oplevelser og af verden derude.

Miljøet tilrettelægges både inde og ude, så det bedst muligt understøtter det enkelte barns/unges behov for omsorg og støtte til at få dækket de fysiske behov, de sansemæssige stimuleringer, leg og bevægelse.

Det er et mål at etablere en passende udviklende balance mellem udfordringer og ro. Da flere af de børnene/de unge ofte har rigelige personlige udfordringer alene ved at følge deres dagsplan, tilstræbes det at de fysiske rammer er så rolige som muligt, og vi sætter barnets/den unges trivsel meget højt. Atmosfæren skal være varm og omsorgsfuld. De fysiske rammer er gode, både i forhold til det æstetiske, sanseindtrykkene samt vedligeholdelse af huset og rengøringsstandarden.

Samværet i husene er præget af en venlig nysgerrighed på, hvad barnet/den unge kommer med. Vores arbejde med at forstå barnet/den unges adfærd og følelser ind i en større faglig kontekst skal være vores drivkraft i arbejdet. Mange af vores børn/unge har manglende eller svag tilknytningsevne. De har, i den meget tidlige relation med deres omsorgsperson, ikke oplevet et udviklende samspil og nærvær og sådanne erfaringer i den tidlige kontakt, kan have betydning for den måde barnet/den unge møder sin verden på. Indsigt i og forståelse af det tidlige samspil i relationen, danner bro til forståelsen af relationer senere i livet.

Det er tanken, at barnet/den unge øves i at mentalisere: at mærke følelser i sig selv, fornemme den anden rigtigt og forstå dynamikken mennesker i mellem.
Bedre mentaliseringsevne hjælper barnet/den unge med at skabe de vigtige relationer til andre, der udvikler og forankrer en stærkere selvfølelse. En bedre mentaliseringsevne støtter barnet/den unge til en sundere affektregulering end udadreagerende adfærd eller selvskade.

Vi har erfaringer for, at det ofte er nødvendigt at have mentaliserende og nære relationer, før barnet/den unge fuldt ud kan indgå i fællesskabet. Dagligdagen er tilrettelagt således, at alle børnene dagligt, som minimum, har en halv times alene tid med en voksen.

For yderligere beskrivelse af vores miljøterapeutiske behandling henvises til bilag ”Egholt miljøterapeutiske behandling”.

Specifikt om ASF og ADHD

Miljøet på opholdsstederne giver i sig selv udviklingsmuligheder for børn og unge med autismespektrumsvanskeligheder eller opmærksomhedsproblematikker som ADHD.

Pædagogikken er anerkendende og tager udgangspunkt i, at der er stærke sider og interesser, der kan inddrages som potentiale for udvikling. Hvis barnet/den unge viser uvillighed betragtes dette for at være et udslag af, at de voksne ikke har forklaret selve opgaven eller meningen med opgaven tydeligt nok, eller forventningen til barnet klart nok.

Hverdagen og miljøet er, som ovenfor beskrevet, med nogle meget faste strukturer og rammer. Vi tager dermed højde for barnet/den unge med stor sensibilitet, manglende fleksibilitet og lav frustrationstærskel, så disse børn/unge får et solidt fundament for at arbejde udviklende. Vi tilstræber at strukturen visualiseres i højest muligt omfang.

Visualisering er et nøgleord i forhold til børn/unge med ASF problematikker. Vi vil derfor benytte os af metoder som eksempelvis tegneseriesamtale til afkodning og efterbearbejdning af en given hændelse i barnet/ en unges sociale liv og derigennem også til at træne barnets/ den unges mentaliseringsevne. Sociale historier kan ligeledes bidrage til at øge evnen til at overskue en given social situation.

Vi vil overordnet set bruge de redskaber der er tilgængelige, til at øge barnets/den unges evne til at indgå i og overskue sociale situationer – herunder også KAT kassen og den interne udviklingsplan (se særskilt beskrivelse).

Medarbejdere

Alle medarbejdere har som minimum en mellemlang videregående uddannelse inden for det pædagogiske eller sundhedsfaglige felt. Der tilstræbes en ligelig fordeling af kvinder og mænd.

Det tilstræbes desuden at personalegruppen besidder en solid erfaring med målgruppen.

Alle miljøterapeuter deltager i Egholts akademi - en intern uddannelse og må ligeledes forventes at kunne holde sig opdateret og ajour med den nyeste litteratur inden for området.

 

Denne hjemmeside bruger cookies for at kunne generere statistik over besøg. Du kan altid slette cookies, hvis du ønsker det. Læs mere her

Accepter ikke cookies Accepter kun funktionelle cookies Accepter alle cookies